— Support

MARES – Firmware SMART APNEA

Mise à jour du FIRMWARE (2.0) pour le SMART APNEA de MARES

Il est nécessaire d’avoir la version 2.19 (ou supérieure) de DIVE ORGANIZER installée, afin de pouvoir mettre à jour le firmware et télécharger le logbook.

Vous trouverez les liens de téléchargement pour le firmware et le Dive Organizer dans le rubrique téléchargement – logiciel du site de MARES.

Plus d’informations au sujet de la mise à jour.


Update van de FIRMWARE (2.0) voor de SMART APNEA van MARES

Het is noodzakelijk om versie 2.19 (of hoger) van de DIVE ORGANIZER te installeren vooraleer de firware kan geupdate en het logboek kan gedowload worden.

U kan de links naar de downloads vinden voor de firmware en de Dive Organizer vinden in de rubriek downloads – software van de MARES website.

Meer informatie ivm de update.

 

AQUALUNG – FLEXIBLES : Durée de Vie limitée

Bulletin technique AQUALUNG n° 15-01

DURÉE DE VIE LIMITÉE DES FLEXIBLES

 

Suite à plusieurs retours de détendeurs dont les flexibles présentaient des signes de détérioration, Aqua Lung souhaite rappeler que tous les flexibles sont des pièces d’usure.

Les flexibles doivent être inspectés régulièrement et remplacés s’ils présentent des signes de détérioration et d’usure. Cette inspection s’effectue en particulier lors de l’entretien du détendeur.
Tous les flexibles de plongée sont concernés par cette inspection.

Une attention toute particulière doit être portée à la gaine et aux jupes de sertissage pour détecter notamment une hernie, une abrasion ou une perforation de la gaine, une corrosion, un choc ou un écrasement des sertissages.

Pour ne pas détériorer le flexible par un nettoyage inadapté, les techniciens doivent se référer au document proposé par Aqua Lung « Procédure d’inspection et de nettoyage des flexibles » en vigueur.

La durée de vie des flexibles dépend fortement des conditions et de la fréquence des plongées.

L’activité de location de détendeurs et les plongées dans des eaux chlorées ou polluées augmentent le risque d’une détérioration prématurée.
L’utilisation de mélanges gazeux autres que l’air peut aussi réduire la durée de vie du flexible.

Un flexible sursollicité par une utilisation intensive se dégradera plus rapidement que dans le cadre d’une utilisation normale.

A l’opposée un flexible peu utilisé aura aussi une durée de vie limitée, car ses composants élastomères vieillissent naturellement.

Les retours d’expérience d’Aqua Lung permettent d’affirmer que la durée de vie moyenne d’un flexible dans des conditions normales d’utilisation est de 5 ans.

Aqua Lung recommande de remplacer les flexibles lorsqu’ils présentent des signes d’usure ou lorsqu’ils sont âgés de plus de 5 ans.

 

Si vous avez des questions concernant ce bulletin, n’hésitez pas à nous contacter.

 


 

Technisch bulletin AQUALUNG n° 15-01

Beperkte levensduur van flexibele slangen

 

Na het per retour ontvangen van meerdere flexibele slangen in duidelijk beschadigde toestand, zou Aqualung u graag herinneren aan het feit dat alle flexibele slangen slijtage onderdelen zijn.

De flexibele slangen dienen regelmatig ter inspectie ingedient worden en vervangen indien er tekens zijn van slijtage of beschadiging. Deze inspectie moet vooral tijdens het onderhoud van het mondstuk uitgevoerd worden.
Alle flexibele slangen voor het diepzeeduiken vallen onder deze richtlijn.

Bijzondere aandacht moet gedragen worden aan de omhulling en de krimpkousen om onder andere een breuk vast te stellen, aan de omhulling een afschuring of perforatie en aan de krimkousen een verknelling, schok of corrosie.

Om de flexibele slang niet te beschadigen door een ongeschikte reiniging, moeten techniekers zich richten tot het door Aqualung voorgestelde document « Procédure d’inspection et de nettoyage des flexibles ».

De levensduur van de flexibele slangen is sterk afhankelijk van de condities waarin en de frekwentie waarop er geduikt wordt.

Het verhuren van mondstukken en het duiken in gechloreerd of vervuild water verhogen het risico op een voortijdige beschadiging.
Het gebruik van gasmengsels verschillend van gewone lucht kan ook de levensduur van de flexibele slang verkorten.

Een flexibele slang die onderworpen wordt aan een intensief gebruik, zal sneller aftakelen dan in het kader van een normaal gebruik.

Daartegenover zal een weinig gebruikte flexibele slang ook een kortere levensduur hebben, daar de elastomeer componenten natuurlijk slijten met de tijd.

Volgens ervaring kan Aqua Lung bevestigen dat de gemiddelde levensduur van een flexibele slang in normale gebruikscondities 5 jaar bedraagt.

Aqua Lung raadt aan om de flexibele slangen te vervangen wanneer deze slijtage vertonen of wanneer ze ouder zijn dan 5 jaar.

Indien u meer informatie wenst in verband met dit bulletin, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

 

MARES – Nemo Wide – Firmware v2.0

Nouvelle mise à jour disponible pour le Nemo Wide 2 !

La version 2.0 est téléchargeable gratuitement dans la séction téléchargements.
NB : Tous les Nemo Wide 2 ayant un N° de série supérieur à 70266 ont cette mise à jour d’installée.

Caractéristiques de la mise à jour (en complément de la version précédente 1.75) :

 1. Shipping Mode : tous les NEMO WIDE seront expédiés avec ce mode (comme pour la Smart), le mode « Sommeil » permet lors du stockage d’éliminer toute consommation de pile. Pour sortir de ce mode, il suffit de presser l’un des 4 boutons. Ce mode n’est plus activable après la 1ère utilisation. Il faudra alors régler l’heure et la date.
 2. Amélioration de l’autonomie de la pile de l’ordre de +30% grâce au mode « sommeil ».
 3. Les paliers profonds (DEEP STOP) sont désormais désactivables (ON/OFF).
 4. Le mode planificateur (PLAN) permet d’ajouter un intervalle de surface pour les plongées successives. Ainsi que de planifier des plongées avec décompression si besoin.
 5. Amélioration de l’utilisation du rétroéclairage en eaux froides (<14°). Il est possible de faire plusieurs plongées d’une heure en eaux froides, jusqu’à 4° avec le rétroéclairage permanant.
  NB : en cas d’apparition du voyant batterie faible au cours d’une plongée en eau froide, le voyant indique que la pile souffre du froid mais qu’après un retour de quelques heures à température ambiante (18-20°), la pile retrouvera toute sa puissance. Il n’est pas nécessaire de remplacer la pile.

Consultez le site mares.com pour savoir tous les détails et caractéristiques de ce mise à jour.

 


 

Nieuwe firmware beschikbaar voor uw Nemo Wide 2 !

U vind versie 2.0 in de download sectie.
NB: Voor alle Nemo Wide 2 is vanaf Serienummer 70267 deze update reeds gebeurd.

Kenmerken van de nieuwe update (Bijkomende vorige versie 1.75) :

 1. Verzendingswijze – De Nemo Wide is volledig uitgeschakeld tijdens stockage en transport. Druk op eender welke knop om hem te activeren. Vanaf dit moment is de Nemo Wide « normaal » actief en kan de verzendmode niet opnieuw worden geactiveerd. Sinds de CR2450 batterijen een uitstekende houdbaarheid hebben, zorgt dit voor een vrijwel nieuwe batterij bij aankoop ongeacht de tijd doorgebracht in magazijnen en/of winkels. Het enige minpunt is dat je in het begin de tijd en datum moet instellen.
 2. Er is de mogelijkheid om de weergave van diepe stops (Set/Set dive/Deep) uit te schakelen.
 3. In de duikplanner kunt u nu een extra oppervlakte-interval definiëren (nuttig bij herhalingsduiken) en ook decompressie duiken plannen.
 4. De stand-by tijd is met 30% toegenomen als gevolg van een verbeterd batterij management.
 5. Er is een verbeterde functionaliteit van de achtergrondverlichting bij koud water duiken wanneer de achtergrondverlichting permanent aan staat. Waar voorheen in water van 14° C, zelfs met een nieuwe batterij, de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld werd binnen 20 minuten, deze nu meer dan 20 duiken (van 1 uur) kan maken in water van 4° C met het licht altijd aan en dit met één batterij.Wanneer de achtergrondverlichting altijd aan staat, kan het zijn dat het batterij symbool tevoorschijn komt en dat de achtergrondverlichting automatisch wordt uitgeschakeld. Dit betekent niet dat de batterij opgebruikt is, maar dat de batterij te lijden heeft onder de koude temperatuur. Na een paar minuten in een warmere omgeving verdwijnt meestal het batterij-symbool. Binnen een paar uur is de batterij vanzelf hersteld en is deze weer goed voor gebruik. Dus als de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld na 50 minuten tijdens een 1 uur durende duik in koud water, dan kan dezelfde duik meerdere malen worden herhaald als er een voldoende oppervlakte-interval is (3 à 4 uur zodat de accu volledig kan herstellen van de thermische schok).

Bezoek de mares.com website voor alle details en nieuwe functies van deze nieuwe firmware.